Nhận giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đông Á nhận giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ đạt chuẩn ISO 9001:2015. Số giấy chứng nhận HT3733.16.35, cấp ngày 27/09/2016.
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đông Á nhận giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ đạt chuẩn ISO 9001:2015. Số giấy chứng nhận HT3733.16.35, cấp ngày 27/09/2016.


Gửi lời bình